قوانین و مجازات استفاده از کارت بازرگانی دیگران

واگذاری و یا حق استفاده از کارت بازرگانی به غیر تحت هر نوانی اعم از اجاره ، فروش ،عقد قرارداد ،صلح ،اقرار نامه ، وکالت و … فاقد وجاهت قانونی می باشد و برای طرفین جرم محسوب می گردد که اطلاعات  بیشتری را درمورد منع قانونی و تبعات آن در اختیار شما وارد کنند.

واگذاری کارت بازرگانی به غیر بصورت عقد قرارداد فروش یا اجاره و به هر عنوانی موجب چه جرایمی می گردد؟

واگذاری و یا حق استفاده از کارت بازرگانی به غیر تحت هر نوانی اعم از اجاره ، فروش ،عقد قرارداد ،صلح ،اقرار نامه ، وکالت و … فاقد وجاهت قانونی می باشد و برای طرفین جرم محسوب می گردد که اطلاعات  بیشتری را درمورد منع قانونی و تبعات آن در اختیار شما واردکنندگان محترم قرار می دهیم :

کارت بازرگانی در سال های اخیر توسط  افراد سودجو برای اشخاص  بعنوان حقیقی یا حقوقی دریافت می گردید که این افراد هیچ گونه  سابقه ای در امر  تجارت و بازرگانی نداشته اند و صرفا جهت فروش و اجاره کارت های بازرگانی به افرادی  خاص صورت می گرفت که موجب تخلفات گمرکی می گردید.

در سل 1397 با توجه به قوانین سختگیرانه در زمینه واردات و صادرات کالا و همچنین صدور کارت بازرگانی و صدور مجوز ثبت سفارشات بصورت حواله ارزی  و حذف بدون انتقال ارز باعث آن گردیده است که تمامی واردکنندگان  جهت اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایند.

در تبصره 4 ذیل بند 3 ماده 10آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  تبصره 4 ذیل بند 3 ماده 10 به صراحت آمده است که کسانی که کارت بازرگانی دریافت کرده اند حق واگذاری و استفاده از مزایای آن را نداشته و در بند 6 ماده 10 هم ذکر گردیده است که اگر مشخص شود پس از صدور کارت بازرگانی آن شخص یا شرکت فاقد شرایطی که اتاق بازرگانی اطلاع داده و نسبت به ابطال کارت بازرگانی اقدام می نمایند و پس از ابطال به وزارت بازرگانی اطلاع داده میشود.

همانطور که در موارد فوق ذکر گردید استفاده از کارت بازرگانی جرم محسوب می گردد و باعث زیانهای بسیاری برای تجار محترم خواهد داشت و نوعی فرار مالیاتی محسوب میشود  و کسانیکه مرتکب این عمل شوند به مجازات درجه شش بند 7 ماده 274 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم محکوم میشوند.

افرادی که تحت عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار میدهند  باید مالیات بر ارزش افزوده ، مالیت بر درآمده  عوارض و مالیاتهای استفاده از کارت بازرگانی و ارزش افزوده فصلی را پرداخت کنند و هر سال اظهارنامه مالیاتی را به اداره مالیاتی و در صورت عدم پرداخت و بدهی مالیاتی حسابهای دارنده کارت بازرگانی مسدود و ممنوع الخروج میشوند.